Statut

STATUT  
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH  W ZAKOPANEM 
(z uwzględnieniem zmian przyjętych w dniu 15 września 2020 roku  uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem) 
Strona 1 z 45 
Rozdział I  
Postanowienia ogólne 
§ 1 
1. Nazwa – Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, zwany dalej Zespołem  lub ZPSA.  
2. W skład Zespołu wchodzą:  
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza, zwana dalej  PSM I st.;  
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna, zwana dalej POSA.  3. Zespół prowadzi filię Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Poroninie.  4. Siedzibą Zespołu jest miasto Zakopane.  
§ 2 
Organem prowadzącym Zespół oraz sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
§ 3 
1. Zespół prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie zajęć: muzycznych, innych  artystycznych oraz ogólnokształcących.  
2. Czas trwania nauki:  
1) w PSM I st. – cykle kształcenia: sześcioletni i czteroletni;  
2) w POSA nauka w ośmioletnim cyklu kształcenia obejmuje:  
a) dwa etapy kształcenia w zakresie zajęć ogólnokształcących (edukacja  wczesnoszkolna oraz zakres klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz zakres klas  IV-VIII szkoły podstawowej,  
b) w zakresie zajęć artystycznych w klasach I-VI realizowany jest poziom kształcenia  sześcioletniej szkoły muzycznej I stopnia wzbogacony o zajęcia: plastyka i wiedza  o sztuce, zajęcia teatralne, taniec, warsztaty literackie, wiedza o regionie oraz mass  media,  
c) zajęcia artystyczne w klasach VII-VIII prowadzone są w ramach kierunków  do wyboru przez ucznia:  
kierunek muzyczny,  
kierunek plastyczny,  
kierunek literacki.  
3) W ZPSA dopuszcza się indywidualny tok nauki na pisemny wniosek ucznia, rodziców  ucznia lub nauczyciela prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły. Wniosek wraz  z uzasadnieniem i opinią nauczyciela prowadzącego składa się nie później niż do dnia  15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego wniosek dotyczy.  
3.1) Indywidualny tok nauki polega na wydłużeniu lub skróceniu czasu trwania nauki.  Szczegółowe zasady dotyczące indywidualnego toku nauki określają odrębne przepisy.  3.2) W przypadku wydłużenia czasu trwania nauki uczeń jest klasyfikowany na koniec  drugiego roku indywidualnego toku nauki i zdaje egzamin klasyfikacyjny. 
Strona 2 z 45 
3.3) W przypadku skrócenia czasu trwania nauki na koniec pierwszego semestru danego  roku szkolnego uczeń ma obowiązek zrealizować podstawę programową pierwszej  z realizowanych klas, a w drugim semestrze program kolejnej z realizowanych klas.  Na koniec pierwszego semestru uczeń zdaje egzamin końcowy z klasy niższej, a na  koniec drugiego semestru z klasy wyższej.  
3.4) Wszelkie wnioski o indywidualny tok nauki rozpatruje rada pedagogiczna  do 15 października danego roku szkolnego, w którym indywidualny tok nauki ma się rozpocząć.  
3.5) Nauczyciel przedmiotu głównego pełni funkcję opiekuna ucznia realizującego  indywidualny tok nauki.  
3. W Zespole prowadzone są zajęcia artystyczne w następujących sekcjach:  1) sekcja pianistyczna,  
2) sekcja instrumentów smyczkowych i gitary,  
3) sekcja instrumentów dętych,  
4) sekcja zajęć teoretycznych oraz zespołów,  
5) (uchylony),  
6) sekcja zajęć artystycznych wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. b) oraz innych, w tym  w szczególności: zajęcia plastyczne inne niż wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. b),  historia sztuki, arcydzieła klasyki literackiej, teatralnej i filmowej, warsztaty teatralne,  warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie, scenariusze filmowe i teatralne. 
Rozdział II  
Cele i zadania Zespołu 
§ 4 
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz w przepisach  wydanych na ich podstawie.  
Podstawowymi z realizowanych celów i zadań są:  
1) PSM I st.:  
a) kształci, rozwija i pobudza podstawowe zdolności muzyczne,  
b) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,  
c) działa aktywnie na otoczenie w sferze kultury,  
d) prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne w zakresie przedmiotów objętych  planem nauczania,  
e) przygotowuje do nauki w szkole muzycznej II st.,  
f) organizuje audycje klasowe prezentujące osiągnięcia wszystkich uczniów oraz  koncerty i konkursy szkolne,  
g) uczestniczy w przesłuchaniach, festiwalach regionalnych i ogólnopolskich,  h) współdziała z wszelkimi placówkami mającymi na celu rozwijanie działalności  kulturalnej,  
i) propaguje muzykę w środowisku lokalnym,  
j) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny. 
Strona 3 z 45 
2) POSA:  
a) kształci utalentowane artystycznie dzieci we wszystkich kierunkach (muzyka,  plastyka, teatr, balet, taniec, literatura),  
b) przygotowuje uczniów pod względem ogólnokształcącym do egzaminu  ósmoklasisty, a tym samym umożliwienia uczniom dalszego kształcenia  w szkołach ponadpodstawowych wszelkiego typu (ogólnokształcących i innych  zawodowych),  
c) rozwija uczniów w oparciu o nowoczesne środki kształcenia w społeczeństwie  europejskim poprzez zajęcia komputerowe, językowe, dziennikarskie,  
d) dba o związek z dziedzictwem kulturowym, prowadząc zajęcia z wiedzy o regionie  zajęcia folklorystyczne i turystykę,  
e) dąży do przygotowania uczniów do uczestnictwa w korzystaniu z dóbr kultury  europejskiej poprzez wyjazdy zagraniczne mające w programie zwiedzanie  muzeów, wystaw, galerii, zabytków kultury światowej, spotkania z interesującymi  twórcami,  
f) pobudza wrażliwość, kształci osobowość twórczą uczniów poprzez organizowanie  plenerów artystycznych,  
g) współdziała z rodzicami w wychowaniu przyszłych odbiorców dóbr kultury,  poprzez uczestnictwo w koncertach, audycjach, pokazach teatralnych i tanecznych  organizowanych przez szkołę i inne współpracujące z nią instytucje,  
h) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.  
2. W działalności wykraczającej poza zakres podstawowy, szkoła może gromadzić środki na  rachunku wydzielonym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych ze źródeł określonych  w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tytułu:  1) dobrowolnych opłat za korzystanie z instrumentów muzycznych,  
2) odpłatnej usługi kserowania,  
3) wynajmu sali koncertowej i innych pomieszczeń szkoły,  
4) odsprzedaży posiłków dla uczniów i personelu szkoły zamówionych u firm  świadczących usługi gastronomiczne.  
3. Uczniowie POSA mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów  edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania.  1) Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych  
w procesie kształcenia podejmuje nauczyciel (lub zespół nauczycieli) prowadzący  określoną edukację w zakresie danego przedmiotu.  
2) Propozycję podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych  do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi nauczyciele danego  przedmiotu, w terminie do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.  
3) Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano  z dotacji celowej MEN, są własnością szkoły, podlegają zatem ewidencji w bibliotece  szkolnej i winny być użytkowane przez minimum 3 lata szkolne.  
4) Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wypożyczane  są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym na 
Strona 4 z 45 
zasadach określonych w Szkolnym regulaminie wypożyczania i udostępniania  darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom POSA.  
Rozdział III  
Organy Zespołu 
§ 5 
1. Organami Zespołu są:  
1) dyrektor Zespołu, zwany dalej dyrektorem,  
2) rada pedagogiczna Zespołu,  
3) rady pedagogiczne szkół tworzących Zespół (wchodzących w skład Zespołu),  4) rady rodziców szkół tworzących Zespół,  
5) samorządy uczniowskie szkół tworzących Zespół.  
6) (uchylony)  
2. Organy wymienione w ust. 1 pkt 2-5 działają w oparciu o własne regulaminy. § 6 
1. Na czele Zespołu stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, a w szczególności:  1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje go na zewnątrz;  
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wchodzącymi w skład Zespołu szkołami i filią,  3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte  w ramach ich kompetencji stanowiących;  
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki  zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich  prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i  gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;  
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;  
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;  
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem  statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form  działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub  placówki;  
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego ucznia;  
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,  sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 
Strona 5 z 45 
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej  opieki;  
12) jest przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu oraz rad pedagogicznych  poszczególnych szkół Zespołu,  
13) powołuje wicedyrektorów i kierowników sekcji, określa ich zakres obowiązków,  14) powołuje komisję rekrutacyjną wyznacza jej przewodniczącego i decyduje  o przyjęciu uczniów do szkoły,  
15) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu,  
16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzonych w POSA egzaminu  ósmoklasisty,  
17) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i włącza je do szkolnego  zestawu programów nauczania.  
18) Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów  w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie  uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.  
19) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności  decyduje w sprawach:  
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub  placówki;  
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  pracownikom szkoły lub placówki;  
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady  szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.  
1.1. Dyrektor ma prawo do utworzenia, za zgodą organu prowadzącego, wydzielonego  rachunku do gromadzenia dochodów uzyskiwanych ze źródeł wskazanych w § 4 ust. 2.  Zgromadzone dochody tworzą tzw. „Fundusz Pomocy Szkole” i mogą być wydatkowane na:  
1) finansowanie wydatków bieżących i majątkowych szkoły, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,  
2) cele wskazane przez darczyńcę,  
3) remont lub odtworzenia mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu  odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu szkoły.  
2. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:  
1) wicedyrektora ds. POSA, który sprawuje nadzór organizacyjny oraz nadzór  pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w POSA,  
2) wicedyrektora ds. PSM I st., który sprawuje nadzór organizacyjny oraz nadzór  pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w PSM I st., przy czym stanowiska tego  można nie utworzyć, gdy nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi  w PSM I st. sprawuje dyrektor Zespołu,  
3) kierownika filii, który sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli filii oraz jej  organizacyjnym funkcjonowaniem, 
Strona 6 z 45 
4) kierowników sekcji, którzy sprawują nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli  w swoich sekcjach, organizują koncerty, audycje i inne imprezy kulturalne, dbają o wysoki poziom artystyczny w swoich sekcjach, o których mowa w § 3 ust.3.  3. Zadania wicedyrektora:  
a) ścisła współpraca z dyrektorem Zespołu w realizacji zadań określonych w § 6,  b) organizowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w podległych szkołach,  c) przygotowywanie we współpracy z kierownikami sekcji i radą pedagogiczną szkoły  
projektów planów pracy, harmonogramu egzaminów końcowych, promocyjnych,  wstępnych, organizacji roku szkolnego w podległych szkołach, okresowych  sprawozdań,  
d) ustalanie szczegółowego tygodniowego planu zajęć zbiorowych,  
e) zastępowanie dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności.  
4. Zadania kierownika sekcji:  
a) ścisła współpraca z dyrektorem i wicedyrektorami Zespołu w realizacji ich zadań,  b) przygotowanie planu pracy sekcji z uwzględnieniem różnorodnych form  aktywizujących nauczycieli i uczniów, jak audycje sekcji, koncerty tematyczne,  przeglądy, przesłuchania, konkursy,  
c) organizowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,  d) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego w ramach sekcji poprzez  otwarte lekcje, zebrania szkoleniowe, konsultacje z udziałem autorytetów  muzycznych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, udziału w kursach  i seminariach specjalistycznych,  
e) przygotowanie planów i organizowanie egzaminów promocyjnych, przeglądów  i przesłuchań,  
f) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,  
g) tworzenie i realizacja programu nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych,  h) udoskonalenie metodyki nauczania danego przedmiotu lub przedmiotów zajęćedukacyjnych artystycznych,  
i) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli danej sekcji.  
5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorami, radami  pedagogicznymi, radami rodziców, samorządami uczniowskimi, związkami zawodowymi,  rodzicami i uczniami.  
§ 7 
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.  
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.  
3. Zakresy zadań pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administra cyjnych i pracowników obsługi ustalane są w ramach indywidualnych umów o pracę. 
Strona 7 z 45 
§ 8 
1. W Zespole działa rada pedagogiczna Zespołu, która jest kolegialnym organem Zespołu  w zakresie jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  2. W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w Zespole.  
3. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej Zespołu:  
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po  zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;  
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;  
g) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;  
h) wskazanie spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form  przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.  
4. Rada pedagogiczna Zespołu może występować do organu prowadzącego z wnioskiem  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego  w Zespole.  
5. Rada pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych,  
2) projekt planu finansowego Zespołu,  
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom przez właściwy organ odznaczeń i wyróżnień,  
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w  ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych,  
5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu  nauczania,  
6) (uchylony),  
6. Przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu.  7. Rada pedagogiczna Zespołu działa na podstawie uchwalonego przez radę regulaminu.  8. Zebrania plenarne rady pedagogicznej Zespołu są organizowane co najmniej 4 razy  w roku szkolnym:  
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  
4) w miarę bieżących potrzeb.  
9. Zebrania mogą być organizowane:  
1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
Strona 8 z 45 
2) z inicjatywy przewodniczącego, z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,  z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej Zespołu.  
10. Dyrektor Zespołu lub powołany przez niego zastępca przygotowuje i prowadzi zebrania  rady pedagogicznej Zespołu oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej  członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z wydanym w tej sprawie wewnętrznym  zarządzeniem.  
11. Dyrektor Zespołu przedstawia na radzie pedagogicznej Zespołu co najmniej dwa razy  w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje  o działalności Zespołu.  
12. Uchwały rady pedagogicznej Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów  obecności co najmniej połowy jej członków.  
13. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej zgodnie  z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, jeśli stwierdzi ich niezgodność z przepisami  prawa.  
14. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej Zespołu zobowiązani są do nieujawniania spraw  poruszanych na posiedzeniu rady, szczególnie zaś tych, które mogą naruszać dobro  osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
15. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby  zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest  działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie działalności dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  
16. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu  z radą pedagogiczną danej szkoły.  
§ 8a 
1. W Zespole działają rady pedagogiczne szkół tworzących Zespół: rada pedagogiczna  PSM I st. i rada pedagogiczna POSA, które są organami Zespołu w rozumieniu ustawy –  Prawo oświatowe w zakresie ich uprawnień stanowiących w sprawach klasyfikowania  i promowania uczniów.  
2. W skład wymienionych w ust. 1 rad pedagogicznych szkół wchodzą nauczyciele  odbywający zajęcia w tych szkołach.  
3. Zadaniem rad pedagogicznych szkół Zespołu wymienionych w ust. 1 jest zatwierdzenie  wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej w poszczególnych szkołach oraz podjęcie  uchwał w sprawach związanych z klasyfikacją i promocją uczniów, w tym  w szczególności:  
a) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej  nieobecności na zajęciach,  
b) (uchylony),  
c) zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego w uzasadnionych przypadkach,  d) zezwalanie na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie  nauczania danej klasy w ciągu 2 lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym  wymiaru godzin przewidzianych dla tej klasy, dotyczy tylko PSM I st., 
Strona 9 z 45 
e) (uchylony),  
f) wyrażanie zgody na powtarzanie klasy,  
g) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły z powodu  nieuzyskania promocji.  
4. Przewodniczącym rad pedagogicznych szkół Zespołu jest dyrektor Zespołu, który może  scedować przewodniczenie obradom tych rad na wicedyrektorów, którzy w ramach  swoich zadań prowadzą bezpośredni nadzór nad szkołami.  
5. Rady pedagogiczne szkół Zespołu działają w oparciu o oddzielne regulaminy.  § 9 
1. W Zespole działają: rada rodziców PSM I st. składająca się z minimum 6 członków i rada  rodziców POSA składająca się z 8 członków, stanowiące odrębne reprezentacje rodziców  uczniów.  
2. Rady rodziców reprezentują ogół rodziców poszczególnych szkół wchodzących w skład  Zespołu.  
3. Rady rodziców uchwalają regulaminy swej działalności, które nie mogą być sprzeczne  ze statutem Zespołu. Regulaminy określają wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady  oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.  
4. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  5. Rady rodziców mogą występować do rady pedagogicznej i dyrektora, organu  prowadzącego szkołę, organu nadzorującego z wnioskiem i opiniami dotyczącymi  wszystkich spraw poszczególnych szkół i Zespołu.  
6. Do kompetencji rady rodziców należy:  
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły:  
a) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,  
b) (uchylony)  
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania,  
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  7. Rady rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu.  
§ 10 
1. W Zespole działają: samorząd uczniowski PSM I st. i samorząd uczniowski POSA.  2. Samorządy uczniowskie poszczególnych szkół Zespołu tworzą wszyscy uczniowie tych  szkół.  
3. Samorządy uczniowskie działają w oparciu o własne regulaminy uchwalone przez  uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, w którym określone są zasady  wybierania i działania samorządu uczniowskiego.  
4. Organy samorządów uczniowskich są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów  poszczególnych szkół Zespołu. 
Strona 10 z 45 
5. Samorządy uczniowskie mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres  współpracy.  
6. Samorządy uczniowskie mogą przedstawić radzie pedagogicznej Zespołu, radom  pedagogicznym szkół oraz dyrektorowi, wnioski i opinie we wszystkich sprawach  Zespołu i poszczególnych szkół Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji  podstawowych praw uczniów, takich jak:  
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  wymaganiami,  
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu wydanej  w oparciu o regulamin oceniania,  
3) prawo do organizacji życia szkolnego,  
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,  
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej  oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  w porozumieniu z dyrektorem,  
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,  7) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu  wolontariatu,  
8) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  
§ 11 
1. Współdziałanie rodziców i Zespołu odbywa się poprzez:  
1) zebranie ogólne dyrektora z rodzicami wszystkich klas,  
2) spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami w celu wymiany  informacji, dyskusji na temat uczniów oraz ich postępów,  
3) indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami oraz nauczycielami  przedmiotów,  
4) wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców,  5) informacje pisemne o postępach ucznia lub jego zachowaniu,  
6) zapraszanie przez nauczycieli rodziców na lekcje indywidualne,  
7) udział rodziców w organizowanych przez nauczycieli pokazach, audycjach  i koncertach oraz innych imprezach szkolnych reprezentujących efekty pracy uczniów,  8) współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego,  
9) kontakt przez dziennik elektroniczny.  
2. Zespół zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy  organami szkoły oraz przy arbitrażu dyrektora Zespołu.  
3. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga:  
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu,  2) organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu.  
4. Podstawowym obowiązkiem rodziców jest ścisła współpraca i współdziałanie  z Zespołem, nauczycielami i organami Zespołu w sprawach wychowania i kształcenia  swych dzieci – tworzenie wspólnego systemu wychowawczo-dydaktycznego.  5. Rodzice mają też obowiązek uczestniczyć w spotkaniach, o których mowa w ust. 2. 
Strona 11 z 45 
6. Rodzice mają prawo do:  
1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie, w szkole  i Zespole,  
2) współuczestniczenia w realizacji programu wychowawczego Zespołu oraz wspierania  jego realizacji,  
3) uzyskiwania rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego  kształcenia swych dzieci,  
4) zapoznania się z programami nauczania, przepisami dotyczącymi oceniania,  klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania przesłuchań i egzaminów, w tym:  a) uzyskania rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach ucznia,  
b) uzyskania na początku każdego roku szkolnego informacji o warunkach  w sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybu uzyskania  wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania  oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  
c) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,  
d) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,  e) uzyskania informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,  5) wnioskowania o uzasadnienie ustalonej przez nauczyciela oceny,  
6) wnioskowania o udostępnienie przez nauczyciela sprawdzonych i poprawionych prac  pisemnych ucznia,  
7) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Zespół opinii na temat pracy  szkoły,  
8) uczestniczenia w pracach rad rodziców szkół Zespołu.  
7. Rodzice powinni poinformować Zespół o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach,  trudnościach wychowawczych dotyczących dziecka oraz stanie jego zdrowia.  8. Prawa rodziców realizowane są podczas:  
1) zebrań, o których mowa w ust.1 pkt 1) (co najmniej 2 w ciągu roku szkolnego),  2) indywidualnych rozmów, o których mowa w ust.1 pkt 3) (według harmonogramu  podanego do wiadomości rodziców),  
3) zebrań rad rodziców szkół Zespołu.  
Rozdział IV  
Organizacja Zespołu 
§ 12 
1. Organizację Zespołu w danym roku szkolnym określa dyrektor w arkuszu organizacji  Zespołu na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Zespołu, a zatwierdza  organ prowadzący Zespół. 
Strona 12 z 45 
2. Struktura organizacyjna Zespołu zawiera liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk  kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i nad obowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący  Zespół.  
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są zajęcia  określone w ramowych planach nauczania, które są nadane dla POSA oraz PSM I st.  właściwymi dokumentami.  
4. Tygodniowe rozkłady obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, wynikające z organizacji szkoły, ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej.  
5. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy dniem 31 sierpnia  następnego roku, składa się z dwóch okresów, z których pierwszy kończy się 31 stycznia.  6. Godzina lekcyjna jest zgodna z planem nauczania i wynosi:  
a) z przedmiotu głównego w klasach I-III PSM cyklu sześcioletniego i w klasach I-III  POSA – 30 minut,  
b) z przedmiotu głównego w klasach IV-VI PSM cyklu sześcioletniego, I-IV PSM cyklu  czteroletniego i w klasach IV-VIII POSA 45 minut,  
c) pozostałe obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w PSM i POSA trwają 45 minut,  z wyłączeniem zajęć z akompaniatorem, które trwają 15 minut z jednym uczniem.  7. W tygodniowym rozkładzie zajęć dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie  lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie plenerów  artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw, jeżeli ich łączny  czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni w roku szkolnym i zostanie zachowane  co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Organizację wycieczki (pleneru),  a zwłaszcza zabezpieczenie wymogów bezpieczeństwa uczniów, zapewnia Zespółwe współdziałaniu z rodzicami.  
8. Rady rodziców, w drodze uchwały:  
1) finansują część ogólnych kosztów wyjazdu,  
2) odrębnie mogą dofinansować na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu  głównego wyjazd uczniów znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji  materialnej.  
9. W celu zapewnienia uczniom możliwości aktywnego wypoczynku, połączonego  z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, artystycznych i sportowych w korzystnych  warunkach środowiskowych, szkoła może organizować wyjazdy do miejscowości  wypoczynkowych na plenery.  
10. W Zespole działa biblioteka gromadząca podręczniki szkolne, książki, nuty, nagrania  audio i video, filmy oraz programy komputerowe.  
10 a. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza  
1) W zakresie pracy pedagogicznej:  
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,  
b) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania  źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,  
c) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu  informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 
Strona 13 z 45 
d) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,  e) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturowąi społeczną.  
2) W zakresie prac organizacyjno-technicznych:  
a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów,  analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,  
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z przepisami,  c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  
d) selekcjonowanie zbiorów,  
e) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki  
f) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,  
g) udzielanie porad bibliograficznych,  
h) kierowanie czytelników do innych bibliotek – Biblioteka Pedagogiczna.3) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną a) komputeryzacja biblioteki szkolnej,  
b) wzbogacanie zasobów o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne.  11. (uchylony)  
12. (uchylony)  
13. (uchylony)  
14. Doradztwo zawodowe. Szkoła wspiera uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  i zawodowych poprzez działania związane z doradztwem zawodowym.  14. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  właściwych dla danego poziomu kształcenia;  
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
14. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły  lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 14.1., szczególnie wychowawców i nauczycieli  przedmiotów artystycznych.  
14. 3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:  1) w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,  
2) w ramach spotkań z rodzicami, 
Strona 14 z 45 
3) w ramach spotkań z psychologiem,  
4) przez udział w spotkaniach i wyjściach do szkół ponadpodstawowych.  15. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla klas IV-VIII są realizowane w formie:  1) zajęć klasowo-lekcyjnych,  
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, rekreacyjno-sportowych,  tanecznych lub aktywnej turystyki. Mogą one być prowadzone przez nauczyciela  wychowania fizycznego lub innego nauczyciela prowadzącego zajęcia klasowo lekcyjne.  
Rozdział V  
Zakres i zasób wykonywania zadań opiekuńczych w Zespole 
§ 13 
1. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa  na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych w Zespole.  
2. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami i są za nich odpowiedzialni w czasie zgodnym  z harmonogramem zajęć i przydziałem klas wyszczególnionym w planie lekcji.  3. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele muszą zapobiegać niebezpiecznym  zabawom i zachowaniu.  
4. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej kontroli obecności uczniów w czasie  każdej lekcji.  
5. W czasie lekcji i innych zajęć organizowanych poza Zespołem za bezpieczeństwo  uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel Zespołu.  
6. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów  oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stan zdrowia  i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.  
7. Wszystkie wycieczki i imprezy szkolne wymagają uprzedniego wypełnienia karty  wycieczki i uzyskania akceptacji dyrektora szkoły.  
8. Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, a opiekunem grupy każda osoba  pełnoletnia po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.  
9. Podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych i plenerów kierownika i opiekunów  obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa osób  przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.  
10. Szkoła udziela uczniom uczęszczającym do ZPSA, ich rodzicom oraz nauczycielom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
10.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu  wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 
Strona 15 z 45 
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.  10.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności  wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.  10.3. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy  klas i specjaliści udzielający tej pomocy uczniom wspierają nauczycieli obowiązkowych  zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości  psychofizycznych ucznia.  
10.4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  i nieodpłatne.  
10.5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  
3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  
4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;  
5) porad i konsultacji;  
6) warsztatów.  
11. Dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej przewidziane są następujące formy  pomocy w miarę środków, jakimi dysponuje szkoła:  
1) bezpłatny obiad,  
2) zwolnienie z opłat ubezpieczenia,  
3) dofinansowanie lub zwolnienie z opłat za imprezy, w których bierze udział klasa,  w tym także wycieczki, plenery,  
4) pomoc w uzyskaniu bezpłatnych podręczników i innych niezbędnych przyborów.  
Rozdział VI  
Uczniowie Zespołu, ich prawa i obowiązki 
§ 14 
1. Uczeń ma prawo do:  
1) uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia, zgodnym  z zasadami higieny umysłowej,  
2) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed różnymi formami przemocy  fizycznej czy psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,  
3) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu,  wyznawania wartości etycznych, moralnych i religijnych przy zachowaniu tolerancji  wobec innych przekonań,  
5) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  wymaganiami, 
Strona 16 z 45 
6) uzyskiwania pomocy w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów,  7) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  postępów w nauce oraz zachowaniu,  
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego,  
9) aktywnego wpływania na życie Zespołu poprzez organizowanie działalności  kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami  organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,  
10)korzystania z pomieszczeń, instrumentów, sprzętu i innych środków pozostających  w dyspozycji Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wewnętrznymi  zarządzeniami i wymaganiami,  
11)organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji  między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,  12)redagowania i wydawania gazety szkolnej,  
13)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Parlamentu.  
2. W przypadku łamania praw ucznia wynikających ze statutu Zespołu uczeń ma prawo  złożyć skargę na piśmie do wychowawcy lub do dyrektora Zespołu. Dyrektor jest  zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni orzeczenia  w sprawie oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi i udzielenia pomocy.  
3. Do obowiązków ucznia należy:  
1) przestrzeganie postanowień statutu i innych wewnętrznych przepisów obowiązujących  w Zespole, a w szczególności przestrzeganie zasad dotyczących dbania o schludny  wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju w klasach podstawowych POSA,  
2) systematyczna nauka i praca nad własnym rozwojem ogólnym i artystycznym,  podporządkowanie się zasadom ustalonym przez nauczycieli prowadzących  przedmioty oraz wychowawców, które ustalone są na pierwszych zajęciach  edukacyjnych w roku szkolnym,  
3) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu, w tym szczególnie  w koncertach, wystawach i działalności wydawniczej, w szczególności udział w plenerze wrześniowym,  
4) godne reprezentowanie Zespołu,  
5) odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Zespołu,  6) zachowanie się zgodnie z zasadami kultury współżycia w społeczeństwie, szczególnie  poprzez:  
a) przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,  
b) szanowanie poglądów i przekonań religijnych innych ludzi,  
c) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,  
d) szanowanie godności i nietykalności osobistej, własnej i innych,  
e) dbałość o własne życie, zdrowie i higienę,  
f) szanowanie mienia własnego i cudzego,  
g) niezaśmiecanie pomieszczeń,  
h) nieniszczenie ścian, elewacji budynku, sprzętu,  
i) podporządkowanie się zaleceniom dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej,  nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasowego, 
Strona 17 z 45 
j) nieoddalanie się w czasie trwania zajęć poza obiekty Zespołu bez zgody  nauczyciela, zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) oraz w wyniku decyzji wychowawcy, nauczycieli  bądź pielęgniarki,  
k) usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności zgodnie z zasadami określonymi  w statucie § 15 ust. 6 pkt 15.  
l) dostarczenie przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych  zajęć,  
m) nieprzynoszenie przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,  n) obowiązku dbania o życie i zdrowie, wystrzegania się nałogów,  
o) pokrywania kosztów wyrządzonych szkód materialnych,  
7) dbanie o porządek, ład, higienę i bezpieczeństwo własne i innych uczniów  oraz o wspólne dobro: sprzęt, instrumenty, meble, pomoce szkolne,  
8) przestrzeganie zasad dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów  komórkowych na terenie szkoły:  
a) W szkole dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego, innego  niż smartfon.  
b) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony i sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  
c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.  
d) Podczas zajęć edukacyjnych w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania  telefonów i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone  lub wyciszone i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.  
e) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek, plenerów za zgodą wychowawcy/nauczyciela. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas  wycieczki/pleneru ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.  
f) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu  elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, plenerów skutkuje  odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w formie  negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu oceny zachowania ucznia.  
4. Rodzaje stosowanych nagród i sposoby ich przyznawania:  
1) publiczne wręczenie uczniowi nagrody rzeczowej i/lub dyplomu,  
2) wyróżnienie ucznia poprzez udział w występie galowym na zakończenie roku  szkolnego,  
3) umieszczenie uzyskanego w konkursach dyplomu na tablicy ogłoszeń,  4) wpisanie nazwiska ucznia do kroniki szkolnej,  
5) opublikowanie prac literackich, plastycznych lub muzycznych ucznia w specjalnym  wydawnictwie lub wydania nagrań utworów muzycznych w wykonaniu ucznia,  6) opublikowanie na stronie internetowej.  
5. Rodzaje stosowanych kar i sposoby ich stosowania: 
Strona 18 z 45 
1) Kary stosuje się w przypadku nieprzestrzegania Statutu Zespołu oraz łamania ogólnie  przyjętych norm zachowania i postępowania, stopniując je w zależności  od szkodliwości przewinień:  
a) obniżenie oceny ze sprawowania (stosowane wobec uczniów POSA),  b) wezwanie rodziców i poinformowanie o nagannym zachowaniu,  
c) zakaz reprezentowania Zespołu na zewnątrz,  
d) naganę ustną lub pisemną udzieloną przez dyrektora,  
e) skreślenie z listy uczniów.  
2) Zespół ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia  o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze. Udzielanie odpowiedniej informacji  odbywa się na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami.  
3) Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia  zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do właściwego ministra za  pośrednictwem dyrektora Zespołu.  
6. Skreślenia z listy uczniów.  
6.1. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.  
6.2. Skreślenia z listy uczniów, a w przypadku ucznia ZPSA mogą być dokonane  w następujących przypadkach:  
1) na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia,  
2) niepodjęcie nauki w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego  bez usprawiedliwienia,  
3) nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych co najmniej przez  14 dni i nieusprawiedliwienie nieobecności po pisemnym wezwaniu rodziców  do szkoły.  
4) (uchylony)  
Rozdział VII  
Wewnątrzszkolny system oceniania 
§ 15 
Obowiązują przepisy rozdz. 3a i 3b ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz.  1258 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.).  
1. Zasady ogólne 
1) Ocenianiu podlegają:  
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
Strona 19 z 45 
b) zachowanie ucznia.  
2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej  w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,  uwzględniających tę podstawę.  
3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,  nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad  współżycia społecznego i norm etycznych.  
4) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania  wewnątrzszkolnego.  
5) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów musi być dostosowane  do indywidualnych potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych ucznia.  
2. Cele oceniania szkolnego 
1) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  oraz postępach w tym zakresie,  
b) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju,  c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,  
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz w jego szczególnych uzdolnieniach,  e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej,  
f) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez informowanie o tym co zrobił dobrze  i jak powinien się dalej uczyć.  
2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,  
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,  
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali  i w formach przyjętych w szkole,  
d) przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych, końcowych  i poprawkowych,  
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zawartej  w § 15 ust.4 pkt 7) lub 8) oraz ust.8 pkt 10) i ust. 6 pkt 3), 4),  
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
Strona 20 z 45 
edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego oraz  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,  
h) ustalenie sposobu i kryteriów oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu  edukacyjnego.  
3. Przekazywanie informacji rodzicom 
1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:  
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania,  c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu  promocyjnego,  
d) (uchylony).  
2) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zgodnie  z art. 127 ust. 11 ustawy – Prawo oświatowe, dostosować wymagania edukacyjne,  o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu do indywidualnych potrzeb ucznia,  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe inne dysfunkcje rozwojowe  lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  
3) Nauczyciele Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach  oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania oraz o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, a także  o sposobie i kryteriach oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu.  Wychowawca dokumentuje tę czynność wpisem w dzienniku szkolnym elektronicznym.  
4) Nauczyciele przedmiotów artystycznych powinni informować rodziców zgodnie z pkt 3)  ust. 3, a w szczególności o:  
a) rozkładach przewidywanego do realizacji materiału nauczania,  
b) sposobach i skali oceniania bieżącego,  
c) wymaganiach i kryteriach ocen na egzaminach promocyjnych,  
d) formach prezentacji artystycznych ucznia, w tym planowanych konkursach  i koncertach.  
Nauczyciel dokumentuje tę czynność wpisem w dzienniku elektronicznym.  5) Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego przekazywania informacji rodzicom  (prawnym opiekunom) o bieżących postępach ucznia. Sposób wzajemnej komunikacji 
Strona 21 z 45 
powinien być ustalony na początku roku szkolnego i odnotowany w dzienniku  elektronicznym i w zeszycie ucznia.  
6) Każdy nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z każdym uczniem,  w szczególności dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.  
4. Ocenianie ucznia 
1) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  2) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  
3) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione  pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym  opiekunom) na zasadach ustalonych przez nauczyciela.  
4) Wszystkie oceny ucznia powinny być odnotowane w dzienniku elektronicznym.  5) Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż trzy.  
6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady  poprawiania ocen cząstkowych.  
7) W klasach I-III POSA w zakresie zajęć ogólnokształcących stosuje się oceny cząstkowe  w ocenianiu bieżącym według następującej skali:  
a) stopień celujący – 6  
b) stopień bardzo dobry – 5  
c) stopień dobry – 4  
d) stopień dostateczny – 3  
e) stopień dopuszczający – 2  
f) stopień niedostateczny – 1  
8) Z przedmiotów artystycznych oraz religii/etyki w klasach I-III POSA oraz wszystkich  przedmiotów w klasach IV-VIII POSA oraz w PSM I st. stosuje się następującą skalę ocen  cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zastrzeżeniem ust. 8  pkt 10):  
a) stopień celujący – 6  
b) stopień bardzo dobry – 5  
c) stopień dobry – 4  
d) stopień dostateczny – 3  
e) stopień dopuszczający – 2  
f) stopień niedostateczny – 1  
9) Przy stawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-”.  10) Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń przyjętych przez danego nauczyciela jawnych  i zrozumiałych dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w szczególności takich  jak:  
a) np – nieprzygotowanie do zajęć,  
b) bz – brak zadania. 
Strona 22 z 45 
11) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel  prowadzący zajęcia, z wyjątkiem ocen z instrumentu głównego ustalanych w semestrze  pierwszym przez nauczyciela przedmiotu głównego na podstawie ocen uzyskanych przez  ucznia z przesłuchań śródrocznych, koncertów i audycji, a w semestrze drugim przez  komisje egzaminacyjne w trybie egzaminu promocyjnego, które oceniają według skali  ocen zawartej w ust. 11 pkt 4).  
12) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z religii/etyki ustala się zgodnie z odrębnymi  obowiązującymi przepisami.  
13) Ocenianie bieżące z przedmiotu głównego (instrument główny) ma przede wszystkim  charakter informacyjny i motywacyjny. Dopuszcza się różnorodne formy oceniania  bieżącego stosowane przez nauczycieli pod warunkiem, że wynikają one z realizowanego  programu, a jego skale i formy są znane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).  
5. Zwolnienia z zajęć edukacyjnych 
1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia w uzasadnionych przypadkach z zajęć edukacyjnych  artystycznych, z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych lub informatyki  oraz z zajęć drugiego języka obcego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej  opinii.  
2) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1) na czas,  który uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  
3) Zwolnienie ucznia z zajęć zwalnia go z obowiązku obecności na zajęciach, chyba że  decyzją dyrektora wyznaczono mu inne zajęcia dydaktyczne lub opiekuńczo wychowawcze, w których ma brać udział w tym czasie.  
3a) W szczególnych przypadkach, gdy lekcje, z których uczeń decyzją dyrektora zostaje  zwolniony, są pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu, uczeń może być zwolniony  z przebywania w tym czasie na terenie szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia  rodziców (prawnych opiekunów) złożonego u wychowawcy klasy.  
4) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego  ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego  w przypadkach określonych w odrębnym rozporządzeniu.  
5) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  
6. Ocena zachowania 
1) Ocena zachowania ucznia jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych  obowiązków szkolnych, frekwencji, jego kulturze osobistej, stosunku do nauczycieli,  kolegów i innych osób oraz zaangażowaniu w życie wspólnoty szkolnej, a także  obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 
Strona 23 z 45 
Kryteria ogólne oceny zachowania:  
a) kultura osobista, tzn.:  
godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,  
kultura języka i dbałość o piękno mowy ojczystej,  
schludny ubiór,  
okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom  oraz innym osobom,  
poszanowanie mienia szkolnego, swojej i cudzej własności,  
właściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza nią, tzn. na przerwach, w szatni,  stołówce, na wycieczkach, podczas koncertów, zawodach szkolnych,  
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  
dbanie o ład i porządek;  
b) stosunek do obowiązków szkolnych, tzn.:  
przestrzeganie przepisów szkolnych wynikających ze statutu szkoły,  frekwencja i punktualność,  
realizacja zadań powierzonych przez nauczycieli i pracowników szkoły,  sumienność i obowiązkowość,  
aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, należyte przygotowanie się do nich, niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,  
uczciwość w wypełnianiu obowiązków szkolnych – mówienie prawdy,  samodzielna praca w wykonywaniu prac domowych i klasowych,  
udział w zaplanowanych cyklicznych imprezach szkolnych, np. plenery  artystyczne, pokazy teatralne, koncerty,  
reprezentacja szkoły na zewnątrz: uczestnictwo w olimpiadach, konkursach  plastycznych, warsztatach, zawodach sportowych,  
przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych  i elektronicznych nośników informacji, w tym nieużywanie ich podczas zajęć edukacyjnych;  
c) postawę społeczną w zakresie respektowania współżycia społecznego i ogólnie  przyjętych norm społecznych, tzn.:  
uczciwość, postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, reagowanie na  zło,  
tolerancja i sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych,  praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska,  
dbałość o honor i tradycje szkoły,  
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na występujące  zagrożenia,  
d) (uchylony)  
2) Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, z zastrzeżeniem pkt 4, ustala się według następującej skali:  
a) wzorowe,  
b) bardzo dobre,  
c) dobre, 
Strona 24 z 45 
d) poprawne,  
e) nieodpowiednie,  
f) naganne.  
3) Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w klasach I-III POSA ustala się w formie  opisowej.  
4) Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych.  
5) Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii  nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  
6) (uchylony)  
6a) Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do szkoły rejonowej  z powodu nagannej oceny zachowania.  
7) W PSM I st. nie ustala się oceny zachowania.  
8) (skreślony)  
9) W zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym o ocenie zachowania  decydują przede wszystkim:  
a) sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu  napotykanych trudności,  
b) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji,  
c) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,  
d) regularność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,  
e) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw  międzylekcyjnych,  
f) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,  
g) przestrzeganie zasad dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów  komórkowych na terenie szkoły.  
10) W zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm  etycznych o ocenie zachowania decyduje w szczególności:  
a) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,  
b) sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,  
c) stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w szkole i kolegów,  d) dbałość o kulturę słowa, taktowność,  
e) dbanie o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom,  
f) dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu  ucznia,  
g) poszanowanie mienia szkolnego.  
11) Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny z zachowania.  
12) Ocena dobra jest oceną wyjściową przy ocenianiu zachowania.  
13) Kryteria ustalania ocen zachowania:  
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne  do uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto:  
wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla  innych uczniów w szkole i poza nią, 
Strona 25 z 45 
wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich  nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,  
dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości  stwarzanych przez szkolę lub z własnej inicjatywy,  
(uchylony)  
wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach  projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny  i wyciągania wniosków;  
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne  do uzyskania oceny dobrej, a ponadto:  
bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania i jest systematyczny w nauce,  na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły  i uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nimi,  jest życzliwy i koleżeński,  
chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska, tj. pomoc  koleżeńska, praca w strukturach szkoły, np. w samorządzie klasowym, szkolnym,  udziela się charytatywnie,  
(uchylony)  
systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności na usprawiedliwione  w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,  
nie spóźnia się na zajęcia i nie opuszcza ich (dopuszczalna liczba  nieusprawiedliwionych spóźnień wynosi 5);  
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły,  dba o kulturę słowa, czyli kulturę języka, nie używa wulgaryzmów,  dba o kulturę osobistą i schludny ubiór,  
pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,  
(uchylony)  
dba o mienie szkolne oraz podręczniki i przybory szkolne, oraz ład i porządek  wokół siebie,  
zachowuje się poprawnie, a jego postawa na terenie szkoły i poza nią nie budzi  zastrzeżeń (m.in. na przerwach, na stołówce, szatni szkolnej, wycieczkach,  plenerach, koncertach, zawodach sportowych, warsztatach),  
stara się realizować powierzone mu zadania w klasie, szkole i poza nią,  należycie przygotowuje się zajęć, nie zakłóca ich przebiegu, nie odpisuje prac  domowych i klasowych,  
okazuje szacunek kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły, w tym jest  uczciwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu,  
jest tolerancyjny, szanuje godność swoją i innych w szkole i poza nią (w szczególności w Internecie),  
dba o honor i tradycje szkoły, 
Strona 26 z 45 
nie ulega nałogom, dba o własne zdrowie i innych,  
współpracuje z wychowawcą klasy,  
przestrzega ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych  i elektronicznych nośników informacji, w tym nie używa ich podczas zajęć edukacyjnych,  
dąży do samodoskonalenia, potrafi krytycznie ocenić swoje postępowanie,  wyciąga odpowiednie wnioski i dąży do poprawy,  
nie może mieć więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego  semestru oraz powyżej 5godzin nieusprawiedliwionych;  
d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który często narusza warunki uzyskania oceny  dobrej oraz:  
wykazuje słabe zainteresowanie życiem klasy i szkoły,  
(uchylony)  
przeszkadza na zajęciach edukacyjnych, niewłaściwie zwraca się do nauczycieli  i pracowników szkoły oraz kolegów,  
nie zawsze wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i zadań,  
często spóźnia się (więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego  semestru) oraz ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych,  
wykazuje uchybienia wobec statutu szkoły, lekceważy polecenia nauczycieli  i pracowników szkoły, ale zastosowane środki wychowawcze odnoszą pozytywny  skutek,  
nie dba o mienie klasy i szkoły,  
zdarza mu się używać urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników  informacji na lekcjach,  
wykazuje się bierną postawą na zajęciach edukacyjnych (brak notatek, pomocy  szkolnych),  
samowolnie opuszcza teren szkoły;  
e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nagminnie łamie warunki uzyskania  oceny dobrej, oraz:  
używa wulgarnego słownictwa,  
ulega nałogom,  
stosuje przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną w stosunku do kolegów  i koleżanek niepowodującą urazów ciała,  
zachowanie jego powoduje wejście w konflikt z prawem,  
powoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób,  rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych  (szczególnie na wycieczkach, plenerach),  
opuszcza bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin obowiązkowych zajęć w czasie jednego okresu klasyfikacyjnego,  
często powoduje kłótnie i konflikty;  
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  
wykazuje demoralizujący wpływ na otoczenie, 
Strona 27 z 45 
stosuje przemoc wobec koleżanek i kolegów powodującą uraz ciała lub zagrożenie  dla zdrowia,  
rozprowadza środki odurzające(na terenie szkoły lub poza nią),  
narusza zasady dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (szczególnie  na wycieczkach, plenerach) powodujące zagrożenie dla życia lub utraty zdrowia  (swojego lub innych osób),  
znajduje się pod wpływem napojów alkoholowych lub/i środków odurzających  podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  
popełnia inne czyny – ustawowo zabronione (np. kradzież, dewastacje,  zastraszenia),  
opuszcza bez usprawiedliwiania powyżej 20 godzin,  
działa w nieformalnych grupach, jak np. bandy młodzieżowe, a także uczestniczył.  14) Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania uczniów i jego rodziców  o proponowanej ocenie zachowania najpóźniej na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej w formie pisemnej z potwierdzonym podpisem rodzica. Rodzic może  zgłosić zastrzeżenia w terminie do 2 dni.  
15) Usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dostarcza się wychowawcy klasy (lub w razie przedłużającej się nieobecności wychowawcy  do sekretariatu) w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia nieobecności, chyba że  zachodzą okoliczności niezawinione przez ucznia, ale nie później niż do 14 dni  od ostatniego dnia nieobecności lub w przypadku końca okresu klasyfikacyjnego nie  później niż 7 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.  
16) Uprawnionym do usprawiedliwienia ucznia jest rodzic (przedstawiciel ustawowy)  w formie pisemnej, za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym bądź innej –  za uprzednią zgodą wychowawcy.  
17) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych  zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej.  
7. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 
1) Sprawdziany pisemne, uwzględniając specyfikę przedmiotu, mogą być przeprowadzane  w formach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Ze względu  na zakres badanego materiału mogą to być sprawdziany pisemne oraz testy obejmujące  cały dział, syntezę kilku tematów oraz badające konkretne umiejętności lub też kartkówki  obejmujące zakresem ostatnie trzy lekcje, sprawdzające stopień przygotowania do lekcji,  rozumienie badanych zagadnień lub opanowanie umiejętności podstawowych  i koniecznych.  
2) Rozróżnia się następujące formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności  uczniów:  
a) sprawdzian (praca klasowa)  
sprawdziany pisemne są obowiązkowe, 
Strona 28 z 45 
termin sprawdzianu ustala nauczyciel nie później niż 5 dni przed datą sprawdzianu  i dokumentuje to odpowiednim wpisem do dziennika elektronicznego,  
w ciągu dnia zajęć lekcyjnych można przeprowadzić 1 sprawdzian,  nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z zakresem materiału  obowiązującego na sprawdzianie najpóźniej w dniu ustalenia terminu sprawdzianu,  nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianym sprawdzianie lub odmowa  pisania sprawdzianu (mimo obecności ucznia) powoduje przyznanie oceny  niedostatecznej (1),  
korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy  innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny  niedostatecznej.  
uczeń ma prawo poprawić ocenę otrzymaną ze sprawdzianu zgodnie z zasadami  przyjętymi przez nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian,  
w przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej  nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego  sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób  na zasadach ustalonych przez nauczyciela;  
b) kartkówki  
kartkówki, jako prace badające bieżące przygotowanie do lekcji, nie wymagają zapowiadania, jak również nie obowiązują ograniczenia dotyczące ilości  przeprowadzanych kartkówek w ciągu jednego dnia,  
odmowa pisania kartkówki powoduje wystawienie oceny niedostatecznej,  uczeń, który zgłosił przed lekcją nieprzygotowanie zgodnie z punktem 6), może  nie pisać kartkówki, z zastrzeżeniem ust. 6) pkt. c),  
ocenę z kartkówek traktuje się podobnie jak z odpowiedzi ustnych,  zarówno kartkówka, jak i odpowiedź ustna dotyczy zagadnień z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji.  
3) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i ocenić wszystkie pisemne formy sprawdzania  wiedzy i umiejętności w ciągu 10 dni od ich napisania.  
4) Po usprawiedliwionej nieobecności lub zwolnieniu z zajęć uczeń ma prawo być nieprzygotowanym w zależności od czasu trwania nieobecności:  
a) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości  i uzupełniać materiał – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych  form sprawdzania wiadomości,  
b) jeżeli uczeń opuścił zajęcia edukacyjne z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, to w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na której  uczeń jest obecny, jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania  wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego  materiału wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.  
5) (uchylony)  
6) Uczeń ma prawo zgłoszenia, przed lekcją, nieprzygotowania do lekcji bez podania  przyczyny: 
Strona 29 z 45 
a) dwa razy w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze większym  niż 1 godz. tygodniowo,  
b) jeden raz w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 1 godz.  tygodniowo,  
c) zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6), nie dotyczy lekcji z zapowiedzianymi  sprawdzianami lub powtórkami.  
7) Nauczyciel przechowuje sprawdzone prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego.  Prace są udostępniane rodzicom i uczniom na następujących zasadach: w obecności  nauczyciela – do wglądu oraz na wniosek rodziców – ustne lub pisemne uzasadnienie  oceny.  
8. Klasyfikowanie 
1) Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz na ustaleniu klasyfikacyjnej  oceny zachowania (z zastrzeżeniem pkt 4) w terminie 7 dni przed śródroczną i roczną radą pedagogiczną klasyfikacyjną.  
2) Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym.  Klasyfikacja śródroczna – styczeń/luty, klasyfikacja roczna – czerwiec.  3) W klasach I-III POSA klasyfikację śródroczną przeprowadza się tylko z zajęć artystycznych, religii/etyki, wiedzy o regionie, języków obcych, mass mediów, tańca.  4) Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z instrumentu głównego na koniec I semestru w I klasie  PSM I st. i I klasie POSA ustala nauczyciel na podstawie programu zaprezentowanego  przez ucznia na audycji oraz oceny postępów ucznia w trakcie tego okresu.  5) Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z instrumentu głównego na koniec I semestru w klasach  II-VI PSM I st. cyklu sześcioletniego, klasach II-IV PSM I st. cyklu czteroletniego  PSM I st. oraz w klasach II-VIII POSA ustala nauczyciel. Ocena ta ustalana jest według  skali zawartej w § 15 ust. 11 pkt 4).  
6) Uczeń, który otrzymał na koniec I semestru ocenę niedostateczną, a z przedmiotów  wymienionych w ust. 13 pkt 4) ocenę dopuszczającą, zobowiązany jest do uzupełnienia  braków tej oceny. Zakres materiału do uzupełnienia oraz formę jego sprawdzenia ustala  nauczyciel przedmiotu i informuje o tym ucznia i jego rodziców.  
7) Poszczególne sekcje mogą ustalać różne formy klasyfikowania śródrocznego w klasach  programowo najwyższych, uwzględniając specyfikę poszczególnych instrumentów.  8) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z przedmiotów artystycznych ustala się według  następującej skali ocen:  
a) ocena celująca (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia znacząco wykraczają poza  wymagania edukacyjne, uczeń reprezentuje szkołę na koncertach, wydarzeniach  artystycznych, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,  
b) ocena bardzo dobra (5) oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne  i uczestniczy w życiu artystycznym szkoły,  
c) ocena dobra (4) oznacza, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne,  
d) ocena dostateczna (3) oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania  edukacyjne co w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej nauce, 
Strona 30 z 45 
e) ocena dopuszczająca (2) oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest  minimalne,  
f) ocena niedostateczna (1) oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych,  co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.  
9) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych formułowane są przez nauczycieli danego przedmiotu i wynikają z podstawy programowej oraz realizowanego programu nauczania.  
9a) Wymagania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  
10) W klasach I-III POSA klasyfikacja roczna polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej  oceny opisowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i ustaleniu ocen  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych artystycznych, religii/etyki, wiedzy o regionie,  mass mediów, języków obcych, tańca oraz ustaleniu opisowej klasyfikacyjnej oceny  zachowania.  
10a) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących  w klasach I-III POSA uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości  i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia  ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne  ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  
11) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec II semestru w I klasie  PSM I st. i POSA ustala nauczyciel na podstawie programu zaprezentowanego przez  ucznia na audycji oraz oceny postępów ucznia w trakcie roku szkolnego. Ocena  ta ustalana jest według skali i kryteriów ocen zawartych w ust. 8 pkt 10).  
12) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec IV, V klasy cyklu  6-letniego PSM I st., III, IV klasy cyklu 4-letniego PSM I st. oraz klas IV-VIII POSA  ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu  promocyjnego i opinii nauczyciela według skali ocen zawartej w ust. 11 pkt 4).  
13) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec VI klasy cyklu 6-letniego  i IV klasy cyklu 4-letniego PSM I st. oraz klasy VIII POSA ustalana jest na podstawie  egzaminu i opinii nauczyciela.  
14) Roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów ogólnomuzycznych, chóru, orkiestry  i zespołów kameralnych ustalają nauczyciele prowadzący.  
14a) W klasie VI uczniowie piszą test podsumowujący wiadomości i umiejętności  z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.  
14b) Uczniowie w klasie III cyklu sześcioletniego letniego piszą test podsumowujący  wiadomości i umiejętności z kształcenia słuchu i rytmiki.  
15) Ocenę klasyfikacyjną z instrumentu dodatkowego ustala się na podstawie wybranych  sposobów sprawdzania osiągnięć.  
16a) Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów  artystycznych, których organizatorem jest CEA, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę roczną i mogą być zwolnieni z egzaminu promocyjnego,  
16b) Laureaci konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących  o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  roczną klasyfikacyjną ocenę celującą. 
Strona 31 z 45 
17) Nie później niż 7 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej  poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców  (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie  pisemnej, potwierdzonej podpisem rodzica (prawnego opiekuna).  
O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy  w sposób analogiczny jak w przypadku informowania o ocenach klasyfikacyjnych.  W przypadku oceny nagannej zachowania, oceny niedostatecznej z przedmiotów  edukacyjnych lub w przypadku przedmiotów wymienionych w ust. 13 pkt 4 – ocenie  dopuszczającej lub niższej, wychowawca danej klasy przekazuje do sekretariatu na 21 dni  przed konferencją klasyfikacyjną listę osób zagrożonych ww. ocenami. Szkoła informuje  o tym fakcie rodziców wysłanym niezwłocznie listem poleconym.  
18) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2).  
18a) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
18b) Tryb zgłaszania zastrzeżeń nie dotyczy przedmiotów objętych egzaminem promo cyjnym.  
19) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami  prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza  
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej  albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych  zajęć edukacyjnych. Zakres sprawdzanego materiału ustala się wcześniej z uczniem  lub jego rodzicami.  
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  
20) Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 19) lit. a), uzgadnia się z uczniem i jego  rodzicami (prawnymi opiekunami).  
21) W skład komisji wchodzą:  
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  kierownicze jako przewodniczący komisji,  
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  
jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie  same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;  
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:  
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  kierownicze jako przewodniczący komisji,  
wychowawca klasy, 
Strona 32 z 45 
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  w danej klasie,  
przedstawiciel rady rodziców.  
22) (uchylony)  
23) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  24) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem w przypadku klasyfikacyjnej  rocznej oceny niepromującej. Ocena ta może być zmieniona w wyniku egzaminu  poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2) i 3).  
25) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  
skład komisji,  
termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.8 pkt 19a),  
zadania, pytania sprawdzające lub program,  
wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  
skład komisji,  
termin posiedzenia komisji,  
wynik głosowania,  
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;  
c) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
26) Do protokołu, o którym mowa w pkt 25), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  
27) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym  mowa w pkt. 19a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  
9. Egzamin klasyfikacyjny 
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,  jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu  nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu  przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach  edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.  
3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  
4) Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w ust.11 pkt 1) przeprowadza  Komisja egzaminacyjna. Program egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów objętych  egzaminem promocyjnym musi być zgodny z obowiązującym programem egzaminu  promocyjnego w danej klasie. Przepis ust. 11 pkt 3) stosuje się odpowiednio.  
5) Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego  przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takiego samego 
Strona 33 z 45 
lub pokrewnego przedmiotu. Zakres i tryb tego egzaminu ustala nauczyciel oraz informuje  o nich ucznia i jego rodziców (opiekunów).  
5a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  a) dyrektor (szkoły artystycznej) albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze  – jako przewodniczący komisji,  
b) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,  
c) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  6) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego powinien być złożony w formie  pisemnej do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w dniu  poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  8) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu  klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
9) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład komisji,  o którym mowa w pkt 4, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub  zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen  ucznia.  
10) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”  albo „nieklasyfikowana”.  
11) Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych  przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.  
10. Egzamin poprawkowy 
1) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna, a w przypadku  przedmiotów wymienionych w ust. 13 pkt 4) – ocena dopuszczająca lub niższa, tj. oceny  niepromujące, mogą być zmienione tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,  z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 19).  
2) Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie  może być zmieniona, z zastrzeżeniem ust.8 pkt 18).  
3) Egzamin poprawkowy zdaje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną lub dwie oceny niepromujące.  
4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin ten musi się odbyć nie później  niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
5) Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora szkoły komisja  w składzie:  
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako  przewodniczący komisji,  
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, 
Strona 34 z 45 
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  
6) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 5) lit. b), może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego  samego lub pokrewnego przedmiotu.  
7) Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w  formie pisemnej i ustnej, a z zajęć edukacyjnych artystycznych w formie pisemnej, ustnej  praktycznej i mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły.  
8) Ocena niedostateczna z przedmiotów instrument główny, warsztaty literackie, rysunek  i malarstwo nie może być zmieniona.  
9) Tematy egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel uczący ucznia i przedkłada  je przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia.  
10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, nazwę zajęć, imię i nazwisko ucznia,  pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu  załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
11) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu  poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
12) Niezdanie egzaminu poprawkowego, jeżeli rada pedagogiczna nie wyrazi zgody  na powtarzanie klasy, skutkuje skreśleniem z listy uczniów.  
11. Egzamin promocyjny i końcowy 
1) Egzamin promocyjny z przedmiotu instrument główny.  
a) (uchylony)  
b) (uchylony)  
Klasyfikacyjna ocena roczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu  promocyjnego, z wyjątkiem laureatów i finalistów konkursów i przesłuchań, o których  mowa w ust. 8 pkt 16). Ocena ta proponowana i uzasadniona przez nauczyciela  prowadzącego z uczniem dane zajęcia. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia  ucznia, przyznając punkty według skali ocen zawartej w ust. 11 pkt 4).  
2) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uczniów klasy I POSA i PSM I st. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.  3) W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:  
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji – jako przewodniczący  komisji,  
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,  
c) (uchylony)  
d) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  4) Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby  punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji według następującej skali: 
Strona 35 z 45 
a) 25 punktów – ocena celująca,  
b) od 21 do 24 punktów – ocena bardzo dobra,  
c) od 16 do 20 punktów – ocena dobra,  
d) od 13 do 15 punktów – ocena dostateczna,  
e) 11 i 12 punktów – ocena dopuszczająca,  
f) do 10 punktów – ocena niedostateczna.  
5) Ustala się następujące ogólne kryteria ocen gry na instrumencie:  
a) 25 punktów – ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń za grę o wysokim poziomie  technicznym, wierną tekstowi nutowemu, wyjątkowo interesującą pod względem  muzycznym, znacznie wykraczającą swym poziomem ponad wymagania danej klasy  lub grupy wiekowej oraz wyróżniający się pracowitością i zaangażowaniem  w wywiązywaniu z obowiązków, który osiąga sukcesy na konkursach, innych  wydarzeniach artystycznych pozaszkolnych,  
b) od 21 do 24 punktów – ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń za grę bardzo dobrą technicznie, wierną tekstowi nutowemu i interesującą muzycznie oraz wykazujący się pracowitością i zaangażowaniem w wywiązywaniu z obowiązków (np. udział w koncertach, imprezach reprezentacyjnych), opanował zakres programu  
obowiązujący w danej klasie.  
c) od 16 do 20 punktów – ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń za grę dobrą technicznie,  poprawną stylowo, lecz z drobnymi uchybieniami, oraz wykazujący się systematyczną pracą,  
d) od 13 do 15 punktów – ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń za grę z wyraźnymi  uchybieniami technicznymi lub muzycznymi, lecz spełniający minimum wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, z zadatkami na postęp w dalszej  nauce,  
e) 11 i 12 punktów – ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który nie spełnia  wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, co nie pozwala mu  kontynuować nauki na dalszym etapie edukacyjnym,  
f) do 10 punktów – ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań minimum programowego, a braki techniczne i muzyczne uniemożliwiają mu  całkowicie dalszy postęp w nauce.  
6) Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny gry na instrumencie, które bierze pod  uwagę komisja egzaminacyjna i nauczyciel ustalający ocenę ucznia:  
a) muzykalność i walory artystyczne interpretacji utworu,  
b) sprawność techniczna,  
c) zgodność z tekstem nutowym,  
d) poprawność i swoboda aparatu gry,  
e) kultura dźwięku, intonacja,  
f) dyscyplina rytmiczna i agogiczna,  
g) pamięć i odporność psychiczna na estradzie.  
7) (uchylony)  
7a) (uchylony)  
8) Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje nauczyciel uczący ucznia danego  przedmiotu, uzasadniając ją pozostałym członkom komisji. 
Strona 36 z 45 
9) W przypadku rozbieżności opinii ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych  przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni,  odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy  uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.  
Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.  
10) Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający  w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,  skład komisji, imię i nazwisko ucznia, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez  komisję. W przypadku ustalenia oceny jako średniej arytmetycznej, protokół musi  zawierać również oceny cząstkowe, z tym że do wiadomości ucznia i jego rodziców  (lub prawnych opiekunów) podaje się wyłącznie ocenę końcową. Protokół może też zawierać inne dodatkowe, istotne informacje i uwagi komisji dotyczące przebiegu  i wyniku egzaminu promocyjnego.  
11) Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu  z Kierownictwem Sekcji zgodnie z obowiązującym terminarzem szkoły.  12) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu  promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
13) W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu  promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w tym przypadku nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Wniosek skierowany do dyrektora Szkoły może  złożyć nauczyciel uczący, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej  na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Nauczyciel uczący  przedstawia pisemne uzasadnienie, w którym zobowiązany jest udokumentować spełnianie przez ucznia warunków niezbędnych do ustalenia oceny poza trybem egzaminu  promocyjnego a w szczególności zrealizowanie wymagań edukacyjnych przewidzianych  w danym roku szkolnym.  
14) W uzasadnionych przypadkach uczeń PSM I st. może, na wniosek rodziców (prawnych  opiekunów), za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne  określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze  godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.  
Uczeń, o którym mowa w ust. 12, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji  obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
15) Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany  i promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych  przepisach.  
16) Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się do dokumentacji szkolnej oraz na świadectwie  szkolnym w pełnym brzmieniu, łącznie z punktacją, bez uwzględniania znaków plus  i minus, według następującej skali:  
a) stopień celujący – 25 punktów  
b) stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów  
c) stopień dobry – od 16 do 20 punktów  
d) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów  
e) stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów 
Strona 37 z 45 
f) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.  
12. (uchylony) 
12a. Egzamin ósmoklasisty 
1) W klasie VIII POSA przeprowadza się egzamin ósmoklasisty obejmujący wymagania  ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  
2) (uchylony)  
3) Szczegółową organizację egzaminu ósmoklasisty reguluje Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 Poz. 1512).  
13. Promowanie 
1) Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników rocznej  klasyfikacji i obejmuje:  
a) promowanie uczniów do klas programowo wyższych lub ukończenia szkoły,  b) wyróżnienie i odznaczenie uczniów.  
2) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 4), oraz klasyfikacyjną ocenę roczną zachowania wyższą od oceny nagannej.  
3) Uczeń klasy I-III szkoły PSM I st. oraz POSA otrzymuje promocję do klasy programowo  wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 4).  
4) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną co najmniej dostateczną z przedmiotów:  
a) (uchylony)  
b) kształcenie słuchu,  
c) (uchylony)  
d) (uchylony)  
e) instrument główny,  
f) (uchylony)  
g) rysunek i malarstwo,  
h) warsztaty literackie.  
5) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 2) lub pkt 3) i 4), podlega  skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie  klasy. W POSA z zastrzeżeniem art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.  
6) W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.  
7) Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:  a) w PSM I st. (za wyjątkiem klas I-III c.6) w wyniku klasyfikacji rocznej  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75, 
Strona 38 z 45 
co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny  z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,  
b) w POSA w klasach IV-VIII uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  
14. Ukończenie szkoły 
1) Uczeń kończy Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną, jeżeli na zakończenie  klasy VIII spełnił warunki określone w § 15 ust. 13 i przystąpił do egzaminu  ósmoklasisty.  
2) Uczeń kończy Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy VI  cyklu 6-letniego, klasy IV cyklu 4-letniego spełnił warunki określone w art. 44zm ustawy  o systemie oświaty.  
3) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny  klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo  najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach  programowo niższych w szkole danego typu, spełnił warunki przewidziane w § 13 pkt 7,  kończy szkołę z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem pkt 4).  
4) Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,  do średniej ocen, o której mowa w § 13 pkt 7, wlicza się także roczne oceny uzyskane  z tych zajęć.  
15. Uwagi końcowe 
1) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym WSO, rozporządzeniem Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1258  ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w  sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.) decyduje Dyrektor szkoły.  
Rozdział VIII  
Zasady rekrutacji 
§ 16 
1. Obowiązują zasady rekrutacji uczniów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.  
Zasady rekrutacji ucznia do szkoły określa regulamin rekrutacji, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu: 
Strona 39 z 45 
1) W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje spośród  nauczycieli komisję rekrutacyjną zwaną dalej komisją i wyznacza jej  przewodniczącego.  
2) Do przeprowadzania badania przydatności kandydatów przewodniczący komisji może  powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej  3 osoby.  
3) Szkoła prowadzi poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach  przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia:  
a) szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną w formie m.in. zajęć praktycznych.  
b) szkoła prowadzi wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej  podstawie określa możliwości i celowość wyboru przez kandydata danego  kierunku kształcenia:  
na badania przydatności składają się rozmowy z kandydatem, testy muzyczne,  zajęcia grupowe i indywidualne wymienione w ust. 1, pkt 3) litera b)  oraz badania psychologiczne na dojrzałość szkolną,  
po zakończeniu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający  listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych  zawierającą imiona i nazwiska kandydatów.  
na podstawie orzeczenia komisji wydanego na podstawie badania przydatności.  Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który ogłasza listę osób  przyjętych w ciągu 7 dni po zakończeniu badania przydatności.  
4) Dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.  5) Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor  Zespołu na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności  odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty,  oraz świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał do tej  pory. Różnice programowe z poszczególnych przedmiotów są uzupełniane w czasie  i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.  
2. (uchylony)  
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zespół może przyjąć za zgodą dyrekcji i rady  pedagogicznej ucznia niepełnosprawnego, o ile jego deficyty umożliwiają kształcenie  zgodne profilem szkoły. W takich przypadkach dyrekcja Zespołu wyznacza nauczyciela,  który otoczy dodatkową opieką ucznia. Dyrekcja i rada pedagogiczna przystosowuje  program nauczania dla ww.  
4. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie  zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości, dyrekcja po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki. Może on  dotyczyć zarówno jednego, jak i kilku przedmiotów objętych planem nauczania w danej  klasie. Nauczyciele prowadzący przedmioty, o których mowa opracowują indywidualny  program nauki.  
5. Kryteria naboru i szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne w formie pisemnej  i na stronie internetowej szkoły.  
Rozdział IX 
Strona 40 z 45 
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 
§ 17 
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników  obsługi.  
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.  
3. Powierzenie i odwołanie ze stanowisk należy do kompetencji dyrektora Zespołu.  § 18 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest  odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego  opiece uczniów.  
2. Jednostka lekcyjna powinna być przez nauczyciela przygotowana, a metody pracy  zróżnicowane w zależności od wieku, uzdolnień oraz stopnia zaawansowania uczniów.  3. Nauczyciel przedmiotów artystycznych obowiązany jest prowadzić zajęcia  
w dostosowaniu do indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów w ramach  obowiązującego programu.  
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania oraz doskonalenia we własnym  zakresie warsztatu pracy, zapewniającego podnoszenie poziomu dydaktycznego. Jest  odpowiedzialny za stan powierzonych mu pomocy naukowych, wyposażenie sal  i gabinetów, a także zobowiązany jest do dbania o sprzęt Zespołu.  
5. Nauczyciel obowiązany jest do pomocy uczniom w pokonywaniu trudności  i niepowodzeń szkolnych poprzez:  
1) ścisły kontakt i współpracę z rodzicami,  
2) współpracę z innymi nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych,  3) współpracę z psychologiem lub pedagogiem.  
6. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:  
1) tworzenia i respektowania wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji  i eksperymentów pedagogicznych, a także wyboru lub tworzenia programu/ów  nauczania, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wyboru  podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia,  
2) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi  zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,  
3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
4) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych,  
5) uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i wykonywania jej uchwał,  6) prowadzenia dokumentacji szkolnej,  
7) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów  i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami 
Strona 41 z 45 
8) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania opieki nad  młodymi nauczycielami, zastępowania innych nauczycieli,  
9) podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia.  
7. Nauczyciele i wychowawcy winni uczestniczyć w działaniach artystycznych uczniów  wynikających z planu pracy szkoły.  
8. Opiekę wychowawczą nad uczniami każdego oddziału dyrektor powierza jednemu  z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą. W przypadku zajęć indywidualnych opiekę taką powierza dyrektor nauczycielowi gry na instrumencie głównym.  
9. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi  i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,  którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych,  jak i z różnymi problemami w nauce i wychowaniu).  
10. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  
1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  2) wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich  pomocy w swoich działaniach,  
3) włączania ich w sprawy życia klasy i Zespołu.  
11. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:  
1) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w zakresie rozwoju  fizycznego, psychicznego i zdrowotnego uczniów,  
2) inspirowania i wspomagania działań zespołowych uczniów,  
3) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole  uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,  4) współpracy z rodzicami,  
5) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie  działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,  
6) zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania  oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie,  
7) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny  zachowania,  
8) powiadomienia ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach  klasyfikacyjnych na trzy tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych w formie pisemnej lub ustnej, na zebraniu z rodzicami,  zorganizowanym nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem rady pedagogicznej.  
12. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:  
1) dokonuje wpisów do dziennika elektronicznego danych osobowych ucznia,  2) kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny  cząstkowe, oceny końcowe),  
3) przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne,  4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen, wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne, pisemne  motywacje ocen nagannych z zachowania), 
Strona 42 z 45 
5) dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu  szkoły),wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego,  
6) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami  i potrzebami,  
7) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (np. po wycieczkach, imprezach),  8) odnotowuje w dzienniku elektronicznym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy  osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy.  13. Do zadań nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych w szkole w zakresie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:  
α) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych uczniów;  
β) Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  χ) Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;  
δ) Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi, kompetencji oraz potencjałowi  uczniów w celu efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  ε) Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowaniu uczniów i ich uczestnictwo w życiu  szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia  oraz planowania dalszych działań.  
13a) (uchylony)  
13b) (uchylony)  
13c) (uchylony)  
13d) (uchylony)  
13e) (uchylony)  
13f) (uchylony)  
13g) (uchylony)  
13h) (uchylony)  
13i) (uchylony)  
§ 19 
Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu (lub za jego zgodą) i poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  
§ 20 
Zespół prowadzi edukację artystyczną w środowisku oraz działalność innowacyjną
Strona 43 z 45 
i promocyjną po przez:  
1) współpracę z akademickimi placówkami naukowymi,  
2) organizację ogólnodostępnych koncertów, wystaw i wykładów na tematy artystyczne,  we współpracy z władzami regionu, organizacjami i instytucjami artystycznymi  i edukacyjnymi,  
3) organizację „Dni Otwartych Drzwi” dla rodziców oraz uczniów przedszkoli i szkół podstawowych w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do podejmowania zajęć artystycznych,  
4) prowadzenie i stałą aktualizację szkolnej strony internetowej,  
5) kontakt z mediami,  
6) publikowanie i udostępnianie w sprzedaży szkolnych wydawnictw, prezentujących  dorobek literacki, kompozytorski i plastyczny uczniów i pedagogów,  
7) nagrywanie płyt i filmów z utworami muzycznymi i pokazami teatralnymi,  wykonywanymi przez uczniów i pedagogów,  
8) organizację kursów mistrzowskich, plenerów artystycznych, konferencji i sympozjów,  9) współpracę z wybitnymi artystami-muzykami, plastykami, aktorami i literatami  oraz pedagogami z innych placówek,  
10) działalność szkolnych zespołów artystycznych, w których współpracują uczniowie,  pedagodzy i absolwenci ZPSA. 
§ 20a 
1. Każda praca wykonana pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu artystycznego podczas  trwania nauki w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem stanowi  własność szkoły. Szkoła może ww. pracą dysponować następującym zakresie:  1) utrwalanie,  
2) publikowanie w katalogach, czasopismach oraz na stronie internetowej szkoły,  3) zwielokrotnianie,  
4) wystawianie,  
5) wprowadzanie do pamięci komputera.  
2. Szkoła ma obowiązek przy każdej publikacji oznaczać pracę nazwiskiem i imieniem  autora.  
Rozdział X  
Postanowienia końcowe 
§ 21 
1. Zespół prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi  przepisami.  
2. Zespół używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami o wzorze i treści ustalonej  odrębnymi przepisami.  
3. Wchodząca w skład Zespołu Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna posiada  logo, które jest symbolem prawnie zastrzeżonym. 
Strona 44 z 45 
4. Wchodząca w skład Zespołu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia posiada logo, które  jest jej symbolem.  
§ 22 
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne  przepisy. 
Strona 45 z 45 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane